Algemene voorwaarden

PRIJZEN
De prijzen zijn geldig tot uitputting van de voorraad. De actuele prijzen zijn
steeds terug te vinden op www.slovakwines.be. Alle prijzen staan vermeld onder
voorbehoud van mogelijke prijsschommelingen, accijnsveranderingen, wettelijke
prijsverhogingen of -verlagingen en eventuele typfouten.
LEVERINGEN
Bestellingen vanaf € 250 btw incl. worden gratis geleverd in Vlaanderen en Brussel. Voor bestellingen kleiner dan € 250
btw incl. wordt een forfait van € 12,50 btw incl. als leveringskost aangerekend. Opgegeven leveringstermijnen zijn
indicatief en geven geen aanleiding tot schadevergoeding.
BETALINGSTERMIJN
Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Bij gebreke aan tijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10%
op het factuurbedrag verschuldigd met een minimum van € 50 alsook een verwijlintrest van 10% per jaar; hierbij geldt
elke aangevangen maand als een volle maand.
EIGENDOMSVOORBEHOUD
De goederen blijven eigendom van Slovakwines.be tot volledige betaling van het factuurbedrag. Het risico gaat over op
de koper op het moment van de levering.
KLACHTEN EN TERUGNAMES
Klachten over de factuur, gebrekkige of onjuiste levering moeten binnen de acht dagen na ontvangst van de levering
schriftelijk gemeld worden.
Voor onze wijnen geldt een teruggaverecht van 90 dagen: als de wijn niet voldoet aan de smaken of de wensen van de
klant, kunnen ongeopende en onbeschadigde flessen binnen 90 dagen na ontvangst omgeruild worden mits voorlegging
van de leveringsnota of factuur.
Beschadigde of reeds geopende flessen worden niet teruggenomen tenzij het gaat om flessen met kurksmaak.
Het feit dat de koper onze algemene voorwaarden niet zou hebben ontvangen in zijn taal of de wettelijke taal van zijn
grondgebied ontslaat hem niet van de toepassing ervan.
Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.